प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

क्लिपबोर्डमा चयन प्रतिलिपि गर्छ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

तपाईँले हरेक पटक प्रतिलिपि बनाउन, क्लिपबोर्डमा अवस्थित सामग्री अधिलेखन हुन्छ ।


यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Copy.

+C

On the Standard bar, click

Icon

Copy


Please support us!