काट्नुहोस्

चयनलाई क्लिपबोर्डमा हटाउदछ र प्रतिलिपि बनाउछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Cut.

+X

On the Standard bar, click

Icon

Cut


Please support us!