दोहोर्याउनुहोस्

अन्तिम आदेश दोहोर्याउछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Edit - Repeat.

From toolbars:

Icon Repeat

Repeat

From the keyboard:

+ Shift + Y


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!