संस्करणहरू

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose File - Versions.

From toolbars:

Icon Versions

Versions


warning

If you save a copy of a file that contains version information (by choosing File - Save As), the version information is not saved with the file.


नयाँ संस्करणहरू

कागजातका नयाँ संस्करण बचत गर्नका लागि विकल्प सेट गर्दछ ।

नयाँ संस्करण बचत गर्नुहोस्

Saves the current state of the document as a new version. If you want, you can also enter comments in the Insert Version Comment dialog before you save the new version.

संस्करण टिप्पणी घुसाउनुहोस्

Enter a comment here when you are saving a new version. If you clicked Show to open this dialog, you cannot edit the comment.

जहिलेपनि बन्द गर्ने बेलामा संस्करण बचत गर्नुहोस्

यदि तपाईँले कागजातमा परिवर्तन गर्नु भएमा, LibreOffice ले तपाईँले कागजात वन्द गर्दा नयाँ संस्करण स्वत:तरीकाले बचत गर्दछ ।

If you save the document manually, do not change the document after saving, and then close, no new version will be created.

अवस्थित संस्करणहरू

हालका कागजातको अवस्थित संस्करणहरू, तिनीहरू सिर्जना गरिएको मिति र समय, लेखक र सम्बन्धित टिप्पणीहरू सूची गर्दछ ।

बन्द गर्नुहोस्

संवाद बन्द गर्दछ र सबै परिवर्तनहरू बचत गर्दछ।

खोल्नुहोस्

Opens the selected version in a read-only window.

देखाउनुहोस्

चयन गरिएका संस्करणका लागि सम्पूर्ण टिप्पणी प्रदर्शन गर्दछ ।

मेट्नुहोस्

चयन गरिएका संस्करण मेट्दछ ।

तुलना गर्नुहोस्

हरेक संस्करणमा गरिएका परिवर्तन तुलना गर्नुहोस् ।यदि तपाईँले चाहेमा, परिवर्तनहरू स्विकार वा अस्विकार गर्न सक्नुहुन्छ

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!