सबै बचत गर्नुहोस्

सबै खुला LibreOffice कागजात बचत गर्दछ । यो आदेश दुई वा त्यो भन्दा बढी फाइलहरू परिमार्जित गरिएमा मात्र उपलव्ध हुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose File - Save All.

From toolbars:

Icon Save All

Save All


If you are saving a new file or a copy of a read-only file, the Save As dialog appears.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!