Edit Template

तपाईँले सम्पादनका लागि टेम्प्लेट चयन गर्न सक्ने ठाउँमा संवाद खोल्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Templates - Edit Template.


Please support us!