Address Book Source

तपाईँको ठेगाना पुस्तिकाका लागि फाँट कार्य र डेटा स्रोत सम्पादन गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Address Book Source.


ठेगाना पुस्तिका स्रोत

तपाईँको ठेगाना पुस्तिकाका लागि डेटा स्रोत र डेटा तालिका सेट गर्नुहोस्।

डेटा स्रोत

Select the data source for your address book.

तालिका

Select the data table for your address book.

Assign

Add a new data source to the Address Book Source list.

फाँट कार्य

तपाईँको ठेगाना पुस्तिकाका लागि फाँट कार्यहरू परिभाषित गर्नुहोस्।

(फाँट नाम)

Select the field in the data table that corresponds to the address book entry.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!