बचत गर्नुहोस्

हालको कागजात बचत गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Save.

+S

Open Standard or Table Data bar, click

Icon Save

बचत गर्नुहोस्


द्रष्टव्य प्रतिमा

When you edit an AutoText entry, this command changes to Save AutoText.


Please support us!