बचत गर्नुहोस्

हालको कागजात बचत गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose File - Save.

From the tabbed interface:

Choose File - Save.

From toolbars:

Icon Save

बचत गर्नुहोस्

From the keyboard:

+S


note

When you edit an AutoText entry, this command changes to Save AutoText.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!