बाटो चयन गर्नुहोस्

फाइल बाटोहरू सेट गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Path selection button in various wizards.

Click Edit button for a few entries under - LibreOffice - Paths.


चयन गर्नुहोस्

सङ्केत गरिएको बाटो चयन गर्दछ ।

बाटो:

सूचीबाट बाटो प्रविष्ट गर्नुहोस् वा चयन गर्नुहोस्।

Please support us!