व्यवसायिक कार्डहरू

तपाईँको व्यवसायिक कार्डहरूको रूप परिभाषित गर्नुहोस्।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - New - Business Cards - Business Cards tab.


सामग्री

तपाईँको व्यवसायिक कार्डका लागि डिजाइन सजाउट चयन गर्नुहोस् ।होस् ।

Select a business card category in AutoText - Section box, and then click a layout in the Content list.

स्वत: पाठ - सेक्सन

Select a business card category, and then click a layout in the Content list.

पूर्वावलोकन फाँट

Displays a preview of the current selection.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!