ढाँचा

कागज ढाँचा विकल्प सेट गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - New - Labels - Format tab.

Choose File - New - Business Cards - Format tab.


तेर्सो पिच

एडजसेन्ट लेबुलहरूको किनारा र व्यवसायिक कार्डहरू विचको दूरी प्रदर्शन गर्दछ । यदि तपाईँले अनुकूल ढाँचा परिभाषित गर्दै हुनुहुन्छ भने, एउटा मान यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

ठाडो पिच

Displays the distance between the top edges of adjacent labels or business cards. If you are defining a custom format, enter a value here.

चौडाइ

लेबुल वा व्यवसायिक कार्डको चौडाइ प्रदर्शन गर्दछ । यदि तपाईँले अनुकूल ढाँचा परिभाषित गर्दै हुनुहुन्छ भने,यहाँ मान प्रविष्ट गर्नुहोस्।

उचाइ

लेबुल वा व्यवसायिक कार्डको उचाइ प्रदर्शन गर्दछ । यदि तपाईँले अनुकूल ढाँचा परिभाषित गर्दै हुनुहुन्छ भने,यहाँ मान प्रविष्ट गर्नुहोस्।

बायाँ सीमान्त

पृष्ठको वायाँ किनाराबाट पहिलो लेबुलको वायाँ किनारा वा व्यवसायिक कार्ड सम्मको दूरी प्रदर्शन गर्दछ । यदि तपाईँले अनुकूल ढाँचा परिभाषित गर्दै हुनुहुन्छ भने,यहाँ मान प्रविष्ट गर्नुहोस्।

Top margin

पृष्ठको माथिल्लो किनाराबाट पहिलो लेबुलको माथिल्लो किनारा वा व्यवसायिक कार्ड सम्म दूरी प्रदर्शन गर्दछ । यदि तपाईँले अनुकूल ढाँचा परिभाषित गर्दै हुनुहुन्छ भने,यहाँ मान प्रविष्ट गर्नुहोस्।

स्तम्भहरू

तपाईँले पृष्ठको चौडाइ स्पान गर्नु चाहनु भएको लेबुलहरू वा व्यवसायिक कार्डहरूको सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्

पङ्क्तिहरू

तपाईँले पृष्ठको उचाइ स्पान गर्नु चाहनु भएको लेबुलहरू वा व्यवसायिक कार्डहरूको सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्

Page width

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Page height

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

बचत गर्नुहोस्

हालको लेबुल वा व्यवसायिक कार्ड ढाँचा बचत गर्दछ ।

लेबल ढाँचा बचत गर्नुहोस्

मार्का

चाहेको मार्का प्रविष्ट गर्नुहोस् वा चयन गर्नुहोस्।

प्रकार

लेबुल प्रकार चाहेको मार्का प्रविष्ट गर्नुहोस् वा चयन गर्नुहोस्।

पूर्वावलोकन फाँट

Displays a preview of the current selection.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!