नयाँ

नयाँ LibreOffice कागजात सिर्जना गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - New.

New icon on the Standard bar (the icon shows the type of the new document).

Icon New

नयाँ

Key +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

टेम्प्लेट एउटा फाइल हो जसमा कागजातका लागि डिजाइन तत्वहरू,ढाँचा शैलीहरू सम्मिलित गर्दै पृष्ठभुमिहरू, फ्रेमहरू, ग्राफिक्सहरू, फाँटहरू, पृष्ठ सजावट र पाठ समावेश गर्दछ ।

प्रतिमा

नाम

प्रकार्य

प्रतिमा

पाठ कागजात

Creates a new text document in LibreOffice Writer.

प्रतिमा

स्प्रेडसिट

Creates a new spreadsheet document in LibreOffice Calc.

प्रतिमा

प्रस्तुतीकरण

Creates a new presentation document in LibreOffice Impress.

प्रतिमा

रेखाचित्र

Creates a new drawing document in LibreOffice Draw.

प्रतिमा

डाटाबेस

Opens the Database Wizard to create a database file.

प्रतिमा

HTML कागजात

नयाँ HTML कागजात सिर्जना गर्दछ ।

प्रतिमा

XML फारम कागजात

नयाँ XForms कागजात सिर्जना गर्दछ ।

प्रतिमा

मुख्य कागजात

नयाँ मुख्य कागजात सिर्जना गर्दछ ।

प्रतिमा

सूत्र

Creates a new formula document in LibreOffice Math.

प्रतिमा

लेबुलहरू

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a new text document for the labels in LibreOffice Writer.

प्रतिमा

व्यवसायिक कार्डहरू

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a new text document in LibreOffice Writer.

प्रतिमा

टेम्प्लेटहरू

Creates a new document using an existing template.


Please support us!