मद्दत मेनु

Choose Help - LibreOffice Help.

Choose Help - About LibreOffice.

LibreOffice पछि पहिलो स्वत: तरीकाले सुरु हुन्छ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!