पाठ फाइलहरूको निर्यात

पाठ फाइलको निर्यात संवाद ले तपाईँंलाई पाठ फाइलहरूको निर्यात विकल्प परिभाषित गर्दछ।यदि तपाईँंले स्प्रेडसिट डेटा लाई फाइल प्रकार "Text CSV" को रूपमा बचत गर्नु भयो भने,संवाद देखा पर्नेछ र यदि Save As संवादमा सम्पादन फिल्टर सेटिङहरूजाँच बाकसमा चिन्ह लगाईएमा।.

फाँट विकल्प

फाँट बिच्छेदक,पाठ बिच्छेदक र क्यारेक्टर सेट जुन पाठ निर्यातका लागि प्रयोग हुन्छ, लाई परिभाषित गर्दछ,

क्यारेक्टर सेट

पाठ निर्यातका लागि क्यारेक्टर सेट वर्णन गर्दछ।

फाँट डेलिमिटर

फाँट डेलिमिटर रोज्नुहोस वा प्रविष्टि गर्नुहोस् , जसले डेटा फाँट विभाजन गर्दछ।

पाठ विभाजक

पाठ डेलिमिटर रोज्नुहोस वा प्रविष्टि गर्नुहोस् , जसले हरेक डेटा फाँटलाई संलग्न छेद गर्दछ

Quote all text cells

Exports all text cells with leading and trailing quote characters as set in the Text delimiter box. If not checked, only those text cells get quoted that contain the Field delimiter character.

Save cell content as shown

Enabled by default, data will be saved as displayed, including applied number formats. If this checkbox is not marked, raw data content will be saved, as in older versions of the software.

चेतावनी प्रतिमा

Depending on the number format, saving cell content as shown may write values that during an import cannot be interpreted as numerical values anymore.


स्थिर गरिएको स्तम्भ चौडाइ

स्थिर चौडाइ सँग सबै डेटा फाँटहरू निर्यात गर्दछ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!