दृश्य

रेखाचित्र कागजातका गुणहरूको प्रदर्शन सेट गर्दछ ।

सामान्य

पृष्ठको सामान्य दृश्यमा स्विच गर्नुहोस् ।

मास्टर स्लाइड

मुख्य पृष्ठ दृश्यमा स्विच गर्नुहोस् ।

रङ/ग्रेस्केल

रङ, ग्रेस्केल, वा कालो र सेतोमा स्लाईडहरू देखाउनुहोस्

Pane

स्विच गर्नुहोस् फलक सुरु र बन्द.

वस्तुस्थितिपट्टी

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

रुलर

कार्यस्थानको माथि र बायाँ किनारामा रुलरहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् वा लुकाउनुहोस्

ग्रिड

एउटा ग्रिडको प्रदर्शन गुणहरू सेट गर्छ ।

मार्गदर्शकहरू

मार्गदर्शकहरूका लागि प्रदर्शन विकल्प वर्णन गर्छ ।

नेभिगेटर

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

जुम

ले LibreOffice को पर्दा प्रदर्शन घटाउँछ वा ठुलो पार्छ।

Please support us!