Page

Sets page orientation, page margins, background and other layout options.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Page - Page Properties


Changing the Background Fill

एकल र बहुविध-पृष्ठ कागजातहरूका लागि पृष्ठ सजावटहरू परिभाषित गर्न तपाईँलाई अनुमति दिन्छ, साथसाथै एउटा क्रमाङकन र कागज ढाँचाहरू ।

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

tip

To change the background of all of the pages in the active file, select a background, click OK and click Yes in the Page Properties dialog.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!