चित्रपट पुन: सङठित गर्नुहोस्

सबै चित्रपट वस्तुहरूलाई तिनीहरूको पूर्व निधारित स्थितिहरूमा सर्दछ । यो प्रकार्यले चित्रपट प्रकार वा कुनै अर्को विशेषताहरू भएको अरू त्यसपछिका स्थितिका वस्तुहरू परिवर्तन गर्दैन ।

प्रतिमा

चित्रपट पुन: सङठित गर्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!