स्केल पाठ

जब चित्रपटको साइज परिवर्तन गर्नुहुन्छ चित्रपटमा पाठ पुन: मापन गर्नुहोस् ।

प्रतिमा

स्केल पाठ

Please support us!