ग्रिड

उप मेनु खोल्दछ जहाँ तपाईँंले चाहेको ढाँचालाई ग्रिड चयन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Grid (Charts)


X अक्ष मुख्य ग्रिड

रिभाषा गरेका ग्रिड गुणहरूका लागिग्रिड संवाद खोल्दछ ।

Y अक्ष मुख्य ग्रिड

रिभाषा गरेका ग्रिड गुणहरूका लागिग्रिड संवाद खोल्दछ ।

Z अक्ष मुख्य ग्रिड

रिभाषा गरेका ग्रिड गुणहरूका लागिग्रिड संवाद खोल्दछ ।

X अक्ष साधारण ग्रिड

रिभाषा गरेका ग्रिड गुणहरूका लागिग्रिड संवाद खोल्दछ ।

Y अक्ष साधारण ग्रिड

रिभाषा गरेका ग्रिड गुणहरूका लागिग्रिड संवाद खोल्दछ ।

Z अक्ष साधारण ग्रिड

रिभाषा गरेका ग्रिड गुणहरूका लागिग्रिड संवाद खोल्दछ ।

सबै अक्ष ग्रिडहरू

रिभाषा गरेका ग्रिड गुणहरूका लागिग्रिड संवाद खोल्दछ ।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!