अक्षहरू

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)


The Y अक्ष बढेको संवादसँग हुन्छ । X-Yचित्रपटका लागि,मापन ट्याबद्वारा X अक्ष चित्रपट पनि बढाएको हुन्छ ।

note

X-Y चित्रपट प्रकारमा X अक्ष मात्र मापन गर्न योग्य हुन्छ ।


रेखा

चयन गरिएको रेखा वा तपाईँले कोर्न चाहेको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा रेखामा बाँणटुप्पोहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ, वा चित्रपट प्रतीकहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईँले लागू गर्न चाहेको ढाँचा र फन्ट निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

पङ्क्तिबद्धता

अक्ष वा शीर्षक लेबुलहरूको पङ्क्तिबद्धता परिमार्जन गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!