अक्ष

अक्षहरू सम्पादन गर्दा गुणहरू सम्पादन गर्नका लागि उप मेनु ।

चयन भएका चित्रपट प्रकारमा संवादमा भएका ट्याबहरू निर्भर हुन्छन ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Axis (Charts)


X अक्ष

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Y अक्ष

परिवर्तित y अक्षको गुणहरूका लागि y अक्ष संवाद खोल्दछ।

गौण X अक्ष

संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँं गौण X अक्षको गुणहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ गौण X अक्ष घुसाउनलाई घुसाउने - अक्षहरू रोज्नुहोस् र X अक्ष चयन गर्नुहोस् ।

गौणY अक्ष

संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँं गौण Y अक्षको गुणहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ । गौण Y अक्ष घुसाउनलाई घुसाउने - अक्षहरू रोज्नुहोस् र Y अक्ष चयन गर्नुहोस् ।

Z अक्ष

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

सबै अक्षहरू

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Please support us!