शीर्षक

शीर्षक मेनु आदेशले चित्रपटमा शीर्षकहरूको गुणहरू सम्पादन गर्न उप मेनु खोल्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Title (Charts)


मुख्य शीर्षक

चयन गरेको शीर्षकको गुणहरू परिमार्जन गर्दछ

उप शीर्षक

चयन गरेको शीर्षकको गुणहरू परिमार्जन गर्दछ

X-अक्ष शीर्षक

चयन गरेको शीर्षकको गुणहरू परिमार्जन गर्दछ

Y-अक्ष शीर्षक

चयन गरेको शीर्षक वा अथबा सबै शीर्षकहरूको गुणहरू परिमार्जन गर्दछ ।

Z-अक्ष शीर्षक

चयन गरेको शीर्षकको गुणहरू परिमार्जन गर्दछ

सबै शीर्षक

चयन गरेको शीर्षक वा अथबा सबै शीर्षकहरूको गुणहरू परिमार्जन गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!