लेजेन्ड

ले लिजेन्डसंवाद खोल्दछ ,जसले चित्रपटमा लिजेन्डहरूको स्थिति परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ ,र निर्दिष्ट गर्न या लिजेन्ड प्रदर्शन हुन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Legend (Charts)

ढाँचाबद्ध - लेजेन्ड - स्थिति ट्याब (चित्रपटहरू) रोज्नुहोस्


लिजेन्ड देखाउन वा लुकाउन,ढाँचापट्टिमा लिजेन्ड खुला/बन्दक्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिमा

लिजेन्ड खुला/बन्द

प्रदर्शन गर्नुहोस्

चित्रपटका लागि लिजेन्ड प्रदर्शन गर्न निर्दिष्ट गर्न पनि सक्दछ । यो विकल्प तपाईँंले घुसाउनुहोस् - लिजेन्ड रोज्दा संवाद बोलाएको खण्डमा मात्र देख्न सकिन्छ ।

स्थिति

लिजेन्डका लागि स्थिति चयन गर्नुहोस्:

बायाँ

चित्रपटको बायाँमा लिजेन्ड स्थितिहरू ।

माथि

चित्रपटको माथि लिजेन्ड स्थितिहरू

दायाँ

चित्रपटको दायाँमा लिजेन्ड स्थितिहरू ।

तल

चित्रपटको तल लिजेन्ड स्थितिहरू ।

Text Orientation

This feature is only available if complex text layout support is enabled in - Languages and Locales - General.

Text Direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Overlay

Specifies whether the legend should overlap the chart. Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!