यो प्रकार्य पहुँच गर्न...

सम्पादन - चित्रपट डेटा (चित्रपटहरू) रोज्नुहोस्

ढाँचाबद्ध गरिएको पट्टी, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

डेटा चित्रपट

Choose Insert - Titles (Charts)

Choose Insert - Legend (Charts)

ढाँचाबद्ध - लेजेन्ड - स्थिति ट्याब (चित्रपटहरू) रोज्नुहोस्

Choose Insert - Data Labels (Charts)

ढाँचाबद्ध - वस्तु गुणहरू - डेटा बिन्दु/डेटा पङ्क्ति - डेटा लेबुलहरू ट्याब (डेटा पङ्क्ति र डेटा बिन्दुका लागि) (चित्रपटहरू) रोज्नुहोस्

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

ढाँचाबद्ध गरिएको पट्टी, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

Horizontal Grids

प्रतिमा

Vertical Grids

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

Choose Insert - Trend Line (Charts)

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

रोज्नुहोस् ढाँचाबद्ध - वस्तु गुणहरू - डेटा बिन्दु संवाद (चित्रपटहरू)

रोज्नुहोस् ढाँचाबद्ध - वस्तु गुणहरू - डेटा पङ्क्ति संवाद (चित्रपटहरू)

रोज्नुहोस् ढाँचाबद्ध - वस्तु गुणहरू - डेटा पङ्क्ति - विकल्प ट्याब (चित्रपटहरू)

Choose Format - Title (Charts)

रोज्नुहोस् ढाँचाबद्ध - वस्तु गुणहरू - शीर्षक संवाद (चित्रपटहरू)

रोज्नुहोस् ढाँचाबद्ध - वस्तु गुणहरू- शीर्षक संवाद (चित्रपटहरू)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

रोज्नुहोस् ढाँचाबद्द - अक्ष - Y अक्ष - स्केल ट्याब (चित्रपटहरू)

रोज्नुहोस् ढाँचाबद्द - अक्ष - Y अक्ष - स्केल ट्याब (चित्रपटहरू)

रोज्नुहोस् ढाँचाबद्द - अक्ष - Y अक्ष - स्केल ट्याब (चित्रपटहरू)

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

रोज्नुहोस् ढाँचाबद्ध - चित्रपट पर्खाल - चित्रपट संवाद (चित्रपटहरू)

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

ढाँचाबद्ध गरिएको पट्टी, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

चित्रपट प्रकार सम्पादन गर्नुहोस्

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

प्रतिमा

Horizontal Grids

प्रतिमा

अक्ष वर्णनहरू देखाउनुहोस्/लुकाउनुहोस्

प्रतिमा

Vertical Grids

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!