वस्तुस्थितिपट्टी

Status Bar ले हालको पानाको बारेमा सूचना प्रदर्शन गर्दछ ।

कागजातमा स्थिति

Displays the number of the current sheet and the total number of sheets in the spreadsheet.

हालको पृष्ठ शैली

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

जुम

हालको पृष्ठ प्रदर्शन जुम तत्व वर्णन गर्दछ।

मोड घुसाउनुहोस

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

चयन मोड

Switches between different selection modes.

कागजात परिमार्जन

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

डिजिटल हस्ताक्षर

See also Digital Signatures.

मानक सूत्र, मिति/समय, त्रुटि चेतावनी

हालको कागजातको बारेमा सूचना प्रदर्शन गर्दछ । पूर्वनिर्धारित अनुसार चयन गरिएका कक्षहरूको सामग्रीहरूको जोड प्रदर्शित हुन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!