डेटा

प्रयोग गर्नुहोस्डाटाहालको पानामा डेटा सम्पादन गर्न मेनु आदेश। तपाईं दायराहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ, डेटा क्रमबद्ध गर्नुहोस् र फिल्टर गर्न, परिणाम गणना गर्नुहोस्, रूपरेखा डेटा, र पिभोट तालिका सिर्जना गर्नुहोस्।

Sort

सर्तहरूको आधारमा चयनगरिएका पङ्क्तिहरू क्रमबद्ध गर्दछ जसलाई तपाईँंले निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ । LibreOfficeले स्वचालीत रूपमानै डाटाबेस दायराहरू सङठित गर्दछ या चयन गर्दछ ।

बद्ढो तरीकाले क्रमबद्ध

पाठ फाँटहरू बर्णानुक्रम अनुसारले क्रमबद्ध गरिन्छन(A-Z), सङ्ख्यासूचक फाँटहरू बढ्दो क्रममा (0-9) ।

घट्दो तरीकाले क्रमबद्ध गर्नुहोस

पाठ फाँटहरू बर्णानुक्रम तरीका (Z-A) ला क्रमबद्ध गरिए, अंक फाँटहरू सङ्ख्यासूचक घट्दो तरीकाले क्रम(9-0)मा क्रमबद्ध गरिए।

AutoFilter

चयन भएका कक्ष दायरामा स्वचालित रूपमा फिल्टर हुन्छन् र एक-पक्ङ्तिका सूची बाकसहरू सिर्जना गर्दछ ।।

More Filters

तपाई को डाट छान्न आदेशहरू समाहित गर्नुहोस्।

Define Range

तपाईँंको पानामा चयन गरिएका कक्षहरूमा आधारित डाटाबेस दायरा परिभाषागर्दछ ।

Select Range

Selects a database range that you defined under Data - Define Range.

दायरा ताजा गर्नुहोस्

Updates a data range that was inserted from an external database. The data in the sheet is updated to match the data in the external database.

प्राथमिकता तालिका

डेटापाइलट तालिकाले ठूलो मात्रामा रहेको डेटाको संक्षिप्त रूप उपलब्ध गराउँदछ ।

Calculate

Commands to calculate formula cells.

Validity

कुन डेटा चयन गरेको कक्ष वा कक्षदायराका लागि वैध हुन्छ परिभाषित गर्दछ ।

Subtotals

स्तम्भहरूको उपजोड गणना गर्दछ जसलाई तपाईँं चयन गर्नुहुन्छ । LibreOffice ले स्वचालित रूपले उपजोड गणना गर्न र दायरामा लेबुल गरिएका मानहरूको कूल जोड SUM प्रकार्य प्रयोग गर्दछ । तपाईँं अर्को प्रकार्यहरू पनि गणना एकिन गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । LibreOfficeले तपाईँंले कर्सर राखेको स्थानमा परिभाषित डाटाबेस क्षेत्रहरू स्वचालित रूपले सङठित गर्दछ ।

Form

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Streams

Create live data streams for spreadsheets.

XML Source

Import XML data in a spreadsheet.

Multiple Operations

फरक कक्षहरूमा उही सूत्र लागू गर्दछ तर फरक परामिति मानहरू सँग ।

Text to Columns

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Consolidate

एक वा एक भन्दा बढी निर्भरता कक्ष दायराहरू समयोजन गर्दछ र प्रकार्य प्रयोग गरिएका नयाँ दायरा गणना गर्दछ जसलाई तपाईँंले निर्दिष्ट गर्दछ ।

रूपरेखा

तपाईँंको डेटाको रूपरेखा सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र स्तम्भ र पङ्क्तिलाई एक अर्कामा समूहबद्ध गर्नुहोस् जसकारण तपाईँं एकपटक ल्किक गरेर समूहहरू संक्षिप्त गर्न र फैलाउन सक्नुहुन्छ ।

Statistics

Use the data statistics in Calc to perform complex data analysis

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!