१९xx/२०xx वर्षहरू

वर्ष एउटा डेटा प्रविष्टिमा दुई डिजिटहरू जस्तै गरि प्राय: प्रविष्टि हुन्छन्। आन्तरिकरूपले, वर्ष चार डिजिट जस्तोगरि LibreOfficeद्वारा व्यवस्थापित छ,त्यसैले यो १/१/९९ देखि १/१/०१ बाट फरकको गणनामा छ ,परिणाम ठीक रूपले दुई वर्ष सम्म हुने छ।

यसको अर्थ त्यो हो कि यदि तपाईँ१/१/३०को डेटा प्रविष्ट गर्नुहुन्छ वा माथिको प्रविष्टि गर्नुहुन्छ भने, यो १/१/१९३० जस्तो गरी आन्तरिक रूपले वा उच्च रूपले प्रवन्ध गरिने छ। सबै तल्ला दुई-डिजिट वर्षहरू २०xx शताब्दीसँग लागू गर्दछ।त्यसैले, उदाहरणका लागि, १/१/२० , १/१/२०२० भित्र रूपान्तरित छ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!