कक्षहरूको नामकरण गर्दा

Allowed names

Names in Calc can contain letters, numeric characters, and the underline character. Names must start with a letter or an underline character.

Allowed special characters:

Names must not be the same as cell references. For example, the name A1 is invalid because A1 is a cell reference to the top left cell.

Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.

Names for cell ranges must not include blanks. Blanks are allowed within names for sheets and documents.

Naming cells and formulas

कक्षहरूमा सन्दर्भहरू चिनो लगाउनका लागि एउटा राम्रो बाटो र सूत्रहरूमा कक्ष दायराहरू र नामहरू दिनका लागि स्पष्ट बनाइन्छ । उदाहरणका लागि, तपाईँ दायरा A1:B2 सुरुमा नाम राख्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि तपाईँ सूत्र लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै "=SUM(Start)" । त्यस्तै तपाईँले पङ्क्तिहरू वा स्तम्भहरू घुसाए पछि वा मेटाएपछि, LibreOffice तत्काल नामद्वारा परिचित गराइएका दायराहरू ठीक रूपले मानाङ्कन गर्दछ । दायरा नामहरू तथा कुनै खाली स्थानहरू समावेश गरिएको हुनु हुँदैन ।

उदाहरणका लागि, यदि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ भने "= Amount * Tax_rate" instead of "= A5 * B12", यो बिक्री करका लागि सूत्र पढ्नका लागि एकदमै सजिलो छ । यस्तो अवस्थामा, तपाईँले कक्ष A5 "Amount" र कक्ष B12 "Tax_rate."को नाम राख्नुहुनेछ ।

Use the Define Names dialog to define names for formulas or parts of formulas you need more often. In order to specify range names,

  1. Select a cell or range of cells, then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. The Define Names dialog appears.

  2. नाम फाँटमा चयन गरिएको क्षेत्रको नाम टाइप गर्नुहोस् । थप्नुहोस्क्लिक गर्नुहोस् । नयाँ रूपले परिभाषित नाम तलको सूचीमा देखा पर्दछ । संवाद बन्द गर्नका लागि 'ठीक छ' क्लिक गर्नुहोस् ।

You can also name other cell ranges in this dialog by entering the name in the field and then selecting the respective cells.

यदि तपाईँ सूत्रमा नाम टाइप गर्नुहुन्छ भने, प्रवेस गरिएका केही क्यारेक्टरहरू पछि तपाईँ टिप स्वरूपको सम्पूर्ण नाम देख्नुहुनेछ ।

Please support us!