Applying Advanced Filters

  1. पानाको भित्र पट्टी खाली क्षेत्रमा फिल्टर गर्नुपर्ने पाना दायराहरूको स्तम्भ हेडरहरूलाई प्रतिलिपि बनाउनुहोस्, र त्यसपछि पङ्क्तिको तल हेडरहरूमा फिल्टरका लागि मापदण्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्। तेर्सो गरि व्यवस्थित पारिएको डेटा पङ्क्तिमा AND सँग संधै युक्ति संगत जडान हुनेछ , र ठाडो गरि स्तम्भमा व्यवस्था गरिएको डेटा सधै OR सँग युक्ति संगत जडान हुनेछ।

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

रेकर्डहरूको ठूलो सङ्ख्या सँग स्प्रेडसिट लोड गर्नुहोस्। हामी फिक्सनल टर्नओभर कागजातको प्रयोग गर्दा छौंं, तर तपाईँ कुनै अन्य कागजातलाई सजिलैसँग प्रयोग मात्र सक्नुहुन्छ। कागजात का सजावट छन् :

A

B

C

D

E

1

महिना

मानक

व्यावसाय

सुख भोग

अनुगामी

2

जनवरी

125600

200500

240000

170000

3

फेब्रुवारी

160000

180300

362000

220000

4

मार्च

170000

र अरू धेरै ...


पङ्क्ति हेडर(फाँट नामहरू)सँग पङ्क्ति १ प्रयोग गर्नुहोस् , पङ्क्ति २० सँग, उदाहरणका लागि।२१, २२पङ्क्तिहरूमा OR सँग लिङ्क भएका फिल्टर अवस्थाहरूलाई प्रविष्ट गर्नुहोस् , र जस्तै।

A

B

C

D

E

20

महिना

मानक

व्यावसाय

सुख भोग

अनुगामी

21

जनवरी

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!