घुमाइएका सङ्ख्याहरू प्रयोग गर्दा

LibreOffice क्याल्क मा,सबै दशमलव सङ्ख्याहरू दुई दशमलव स्थानसँग बन्द भएर घुमेर प्रदर्शित छन्।

चयन गरिएका कक्षहरूका लागि यसको परिवर्तन गर्नका लागि

  1. तपाईँले परिमार्जन गर्न चाहेका सबै कक्षहरूलाई चिनो लगाउनुहोस् ।

  2. रोज्नुहोस् ढाँचा - कक्षहरूसङ्ख्याहरू ट्याब पृष्ठमा जानुहोस्।

  3. कोटि फाँट मा, चयन गर्नुहोस् सङ्ख्याहरू तल विकल्प, दशमलव स्थानहरूको सङ्ख्या परिवर्तन गर्नुहोस् र ठीक छ सँगै संवादबाट निस्कनुहोस्।

यो सर्वत्र स्थायी रूपले परिवर्तन गर्नका लागि

  1. - LibreOffice Calc रोज्नुहोस् ।

  2. गणना पृष्ठमा जानुहोस्। दशमलव स्थानहरूका सङ्ख्याहरू परिमार्जन गर्नुहोस् र ठीक छ सँगै संवादबाट निस्कनुहोस्।

आन्तरिक ठीक मानहरूको सट्टामा राउन्डेड अफ सङ्ख्याहरू सँग गणना गर्नका लागि

  1. - LibreOffice Calc रोज्नुहोस् ।

  2. गणनापृष्ठमा जानुहोस् । सुनिश्चितता देखाएजस्तो फाँट चिनो लगाउनुहोस् र ठीक छ सँगै संवादबाट निस्कनुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!