Copying to Multiple Sheets

LibreOffice क्याल्क मा, तपाईँ मानहरू घुसाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको कागजातको अन्य चयन गरिएका पानाहरू सँग एकसाथ प्रतिलिपि भएका पाठ वा सूत्रहरू ।

Please support us!