डेटापाइलट तालिकाहरू फिल्टर गर्दा

तपाईँ डेटापाइलट तालिकाबाट नचाहेका डेटा हटाउनका लागि फिल्टरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

Click the Filter button in the sheet to call up the dialog for the filter conditions. Alternatively, call up the context menu of the pivot table and select the Filter command. The Filter dialog appears. Here you can filter the pivot table.

You can also click the arrow on a button in the pivot table to show a pop-up window. In this pop-up window, you can edit the visibility settings of the associated field.

Open file with example:

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!