डेटापाइलट तालिकाहरू मेट्दा

यदि डेटापाइलट तालिका मेट्ने हो भने, डेटापाइलट तालिकामा कुनै कक्ष चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि प्रसङ्ग मेनुमा मेट्नु रोज्नुहोस् ।

warning

If you delete a pivot table linked to a pivot chart, the pivot chart is also deleted. A dialog box opens to confirm the pivot chart deletion.


Open file with example:

Please support us!