ससर्त ढाँचा लागू गर्दा

Using the menu command Format - Conditional - Condition, the dialog allows you to define conditions per cell, which must be met in order for the selected cells to have a particular format.

चेतावनी प्रतिमा

To apply conditional formatting, AutoCalculate must be enabled. Choose Data - Calculate - AutoCalculate (you see a check mark next to the command when AutoCalculate is enabled).


ससर्त ढाँचासँग, तपाईँ सबै जम्मा मानको औसत बढ्ने मानलाई जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, जम्मा मानहरूलाई कच गर्नुहोस् । यदि जम्मा मानहरू परिवर्तन हुन्छन भने, अन्य शैलीहरू हातैले लागू नगरिकन नै, ढाँचा सम्बन्धित रूपले परिवर्तन हुन्छ ।

To Define the Conditions

 1. तपाईँले ससर्त शैलीमा लागू गर्न चाहनुभएको कक्षहरू चयन गर्नुहोस् ।

 2. Choose Format - Conditional - Condition.

 3. संवाद बाकस भित्र अवस्था(हरू) प्रविष्ट गर्नुहोस् । संवाद LibreOffice Help मा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ, र उदाहरण तल दिइएको छ:

ससर्त ढाँचाँको उदाहरण: सङ्ख्याका मानहरू उत्पन्न गर्नुहोस्

Step1: Generate Number Values

तपाईँको तालिकाहरूमा तपाईँका निश्चित असर कुनै निश्चित मानहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ । उदाहरणका लागि, टर्नओभरको तालिकामा, तपाईँ माथि हरियोमा सबै मानहरू देखाउन सक्नुहुन्छ र तिनीहरूको सबै तल रातो औसतमा छन् । यो ससर्त ढाँचा सँग उपयुक्त हुन्छ ।

 1. First of all, create a table in which a few different values occur. For your test you can create tables with any random numbers:

  कक्षहरू मध्ये कुनै एकमा सूत्र =RAND() प्रविष्ट गर्नुहोस्, र तपाईँले अनियमित सङ्ख्या बीचका ० र १लाई स्थापित गर्नुहुनेछ । यदि तपाईँ ० र ५० बीचका इन्टिजरहरूलाई चाहनुहुन्छ भने, सूत्र =INT(RAND()*50) प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

 2. अनियमित सङ्ख्याहरूको पङ्क्ति सिर्जना गर्नका लागि सूत्र प्रतिलिपि बनाउनुहोस् । चयन गरिएको कक्षको दायाँ कुनामा तल क्लिक गर्नुहोस्, र चाहेको कक्ष दायरा चयन हुन्जेल सम्म दायाँ तान्नुहोस् ।

 3. यस्तै प्रकारले माथि वर्णन गरिए जस्तो, अनियमित सङ्ख्याहरूको बढी पङ्क्ति सिर्जना गरेर अति जरुरी कक्षको कुनो तल सार्नुहोस् ।

ससर्त ढाँचाको उदाहरण: कक्ष शैलीहरूको परिभाषित गर्नुहोस् ।

The next step is to apply a cell style to all values that represent above-average turnover, and one to those that are below the average. Ensure that the Styles window is visible before proceeding.

 1. खाली कक्षमा क्लिक गर्नुहोस् र प्रसङ्ग मेनुमा ढाँचा कक्षहरू आदेश चयन गर्नुहोस् ।

 2. In the Format Cells dialog on the Background tab, click the Color button and then select a background color. Click OK.

 3. In the Styles deck of the Sidebar, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. दोस्रो शैली परिभाषित गर्नका लागि, खाली कक्षमा पुन: क्लिक गर्नुहोस् र माथि वर्णन गरेजस्तै गरी प्रक्रिया गर्नुहोस् । कक्षका लागि एउटा फरक पृष्ठभूमि रङ मानाङ्कन गर्नुहोस् र नाम (यो उदाहरणका लागि, "Below") मानाङ्कन गर्नुहोस् ।

ससर्त ढाँचाको उदाहरण: औसत गणना गर्नुहोस्

हाम्रो ठीक मिल्दो उदाहरणमा, हामी अनियमित मानहरूको औसत गणना गर्दछौं । परिणाम कक्षमा स्थानान्तरण भएको छ:

 1. खाली कक्षमा कर्सर सेट गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, J१४ , र घुसाउने - प्रकार्य रोज्नुहोस् ।

 2. Select the AVERAGE function. Use the mouse to select all your random numbers. If you cannot see the entire range, because the Function Wizard is obscuring it, you can temporarily shrink the dialog using the Shrink icon.

 3. ठीक छ द्वारा प्रकार्य विजार्ड बन्द गर्नुहोस्।

ससर्त ढाँचाको उदाहरण: कक्ष शैली लागू गर्नुहोस् ।

अब तपाईँ पानामा ससर्त ढाँचा लागू गर्न सक्नुहुन्छ:

 1. अनियमित सङ्ख्याहरू सँग सम्पूर्ण कक्षहरू चयन गर्नुहोस् ।

 2. Choose the Format - Conditional - Condition command to open the corresponding dialog.

 3. निम्न दिएजस्तो अवस्थालाई परिभाषित गर्नुहोस्: यदि कक्ष मान J१४, ढाँचा कक्ष शैली भन्दा कम छ "Below", वा यदि कक्ष मान J१४ भन्दा ठूलो वा बराबर छ भने, कक्ष शैली "Above"सँग ढाँचा हुन्छ ।

ससर्त ढाँचाको उदाहरण: कक्ष शैली प्रतिलिपि बनाउनुहोस् ।

अन्य कक्षहरू पछाडि ससर्त ढाँचा लागू गर्न:

 1. मानाङ्कित गरिएको ससर्त ढाँचाको कक्षहरू मध्ये एकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. क्लिपबोर्डमा कक्ष प्रतिलिपि बनाउनुहोस् ।

 3. उस्तै ढाँचामा प्राप्त हुने कक्षहरू चयन गर्नुहोस् ।

 4. Choose Edit - Paste Special - Paste Special. The Paste Special dialog appears.

 5. In the Paste area, check only the Formats box. All other boxes must be unchecked. Click OK. Or you can click the Formats only button instead.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!