सूत्रहरूद्वारा ढाँचाहरू मानङ्कन

The STYLE() function can be added to an existing formula in a cell. For example, together with the CURRENT function, you can color a cell depending on its value. The formula =...+STYLE(IF(CURRENT()>3; "Red"; "Green")) applies the cell style "Red" to cells if the value is greater than 3, otherwise the cell style "Green" is applied.

यदि तपाईँ चयन गरिएको क्षेत्रमा सबै कक्षहरू सँग सूत्र लागू गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ पत्ता लगाउन र बदल्न संवाद प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

 1. इच्छा गर्नु भएको सबै कक्षहरू चयन गर्नुहोस् ।

 2. मेनु आदेश सम्पादन - फेला पार्ने र बदल्ने चयन गर्नुहोस् ।

 3. For the Find term, enter: .*

  ".*" नियमित अभिव्यक्ति हो जसले हालको कक्षको डिजाइन गर्दछ ।

 4. Enter the following formula in the Replace field: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Red";"Green"))

  The "&" symbol designates the current contents of the Find field. The line must begin with an equal sign, since it is a formula. It is assumed that the cell styles "Red" and "Green" already exist.

 5. फाँटहरू नियमित अभिव्यक्तिहरूहालको चयन मात्र मा चिनो लगाउनुहोस् । सबै फेला पार्ने क्लिक गर्नुहोस् ।

  चयनमा समावेश भएको सामग्रीहरू सँगै सबै कक्षहरू अहिले हाइलाइट गरिएका छन् ।

 6. सबै बदल्ने क्लिक गर्नुहोस्।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!