चयन गरेको कक्ष दायरामा स्वचालित ढाँचा लागू गर्दा

तपाईँ छिटो पाना ढाँचाबद्ध वा चयन गरिएको कक्ष दायरा लागू गर्न स्वत: ढाँचाबद्ध विशेषता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

पानामा स्वत:ढाँचा वा चयन गरिएको कक्ष दायरा लागू गर्नका लागि

 1. तपाईँले ढाँचाबद्ध गर्न चाहनु भएको, स्तम्भ र पङ्क्ति हेडरहरू समावेश भएको, कक्षहरू चयन गर्नुहोस् ।

 2. Choose Format - AutoFormat Styles.

 3. Select which properties to include in an AutoFormat.

 4. ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

  ढाँचा चयन गरिएको दायराको कक्षहरूमा लागू हुन्छ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

तपाईँले कक्ष सामग्रीहरूको रङमा कुनै परिवर्तन नदेखेको खण्डमा दृश्य - मान हाइलाइट रोज्नुहोस् ।


To Define an AutoFormat for Spreadsheets or Ranges

You can define a new AutoFormat that is available to all spreadsheets and ranges.

 1. Format a sheet or range.

 2. Choose Edit - Select All or select the formatted range.

 3. Choose Format - AutoFormat Styles.

 4. थप्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ।

 5. स्वत:ढाँचा थप्नुहोस् संवादको नामबाकसमा ढाँचाका लागि नाम घुसाउनुहोस् ।

 6. ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

Please support us!