सम्बोधन गर्दाको रूपमा सङठित नामहरू

तपाईँ पङ्क्तिहरू वा स्तम्भहरूमा सन्दर्भ गर्न पाठसँग कक्षहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसमा कक्षहरू सम्मिलित हुन्छन् ।

Example spreadsheet

उदाहरण स्प्रेडसिटमा, तपाईँ 'स्तम्भ एउटा'कक्ष दायरा सँग एउटा सूत्रमा सान्दर्भित गर्नका लागि B3 सँग B5, वा 'स्तम्भ दुई वटा' कक्षदायराका लागि C2 सँग C5 स्ट्रिङ लाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँ 'Row One'कक्षदायराका लागि B3 to D3, वा 'पंङक्तिि दुई' कक् षदायराका लागि B4 सँग D4प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। .एउटा कक्ष नाम मा प्रयोग हुने सूत्रको परिणाम, उदाहरणका लागि , SUM('स्तम्भ एउटा'), ६०० हो।

Automatically finding labels is a legacy feature and deactivated by default as it can produce nondeterministic behavior depending on actual document content. To turn this function on, choose - LibreOffice Calc - Calculate and mark the Automatically find column and row labels check box.

Using defined labels instead is always possible and behaves similar but in a defined way.

टिप प्रतिमा

If you enter a label name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must double it, for example, 'Harry''s Bar'.


Define Label Range

संवाद खोल्नुहोस् जसलाई तपाईँं लेबुल दायरामा परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!