जुम घटाउनुहोस

ले हालको काजातको पर्दा प्रदर्शन घटाउँदछ । हालको जुम तत्व वस्तुस्थिति पट्टि प्रदर्शन हुन्छ ।

न्यूनतम जुम तत्व २०% हो ।

Icon

जुम घटाउँदा

Please support us!