Zoom In

ले हालको कागजातको पर्दा प्रदर्शन ठूलो पार्दछदछ । हालको जुम तत्व वस्तुस्थिति पट्टिमा प्रदर्शन हुन्छ ।

Calc Zoom Slider

अधिकतम जुम तत्व ४००% हो ।

Icon Zoom In

जुम बढाउनुहोस्

Please support us!