स्वीकार गर्नुहोस

ले आगत रेखाको सामग्रीहरू स्वीकार गर्दछ, र त्यसपछि हालको कक्ष भित्र सामग्रीहरू घुसाउँदछ ।

प्रतिमा

स्वीकार गर्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!