WEEKNUM_ADD

परिणामले मितिको लागि क्यालेन्डर हप्ताको संख्यालाई सङ्केत गर्दछ।

tip

The WEEKNUM_EXCEL2003 function is designed to calculate week numbers exactly as Microsoft Excel 2003 did. Use the WEEKNUM function for ODF OpenFormula and Excel 2010 compatibility, or ISOWEEKNUM function when you just need ISO 8601 week numbers. In releases prior to LibreOffice 5.1 WEEKNUM_EXCEL2003 was named WEEKNUM_ADD.


वाक्य संरचना

WEEKNUM_EXCEL2003(Date; ReturnType)

मिति:पात्रो हप्ता भित्रको मिति ।

फर्कने प्रकार: हप्ताका लागि १ आइतबारबाट सुरु हुन्छ हप्ताका लागि २ सोमबारबाट सुरु हुन्छ ।

उदाहरणहरू

१२.२४.२००१ले कुन हप्ता सङ्ख्या बुझाउँदछ ।

=WEEKNUM_EXCEL2003(DATE(2001;12;24);1) returns 52.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!