SECOND

दिइको समय मानका लागि सेकेन्ड फर्काउँदछ । ० र ५९को बीचमा इन्टिजरको रूपमा सेकेन्ड दिएको हुन्छ ।

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


वाक्य संरचना

SECOND(सङ्ख्या)

सङ्ख्या, समय मानको रूपमा, दशमलव हो, जसलाई सेकेन्डका लागि फर्काइन्छ ।

उदाहरणहरू

=SECOND(NOW())हालको सेकेन्ड फर्काउँदछ

यदि C4 = 12:20:17 भए SECOND(C4) ले १७ फर्काउँदछ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!