NOW

कम्प्युटर प्रणालीको मिति र समय फर्काउँदछ । जब तपाईँं कागजात पुन: गणना गर्नुहुन्छ वा प्रत्येक समयमा कक्षमानको परिमार्जन गर्नुहुन्छ भने मान अद्यावधिक हुन्छ ।

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


वाक्य संरचना

NOW()

NOW बिना आर्गुमेन्टको प्रकार्यको हो ।

उदाहरणहरू

=NOW()-A1ले A1 र now बीचको मितिको फरक फर्काउँदछ। परिणाम सङ्ख्याको रूपमा ढाँचा गर्नु होस्।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!