EOMONTH

एउटा महिनाको अन्तिम दिनको मिति फर्काउँदछ जुन सुरु मिति बाट महिनाहरू टाढा पर्दछ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

EOMONTH (सुरु मिति; महिनाहरू)

सुरु मिति: यो बिन्दुको अगाडि गणना भएको हुन्छ ।

महिनाहरू: अगाडि (ऋणात्मक) वा पछाडि (धनात्मक)को महिनाहरूको सुरु मिति सङ्ख्या ।

Example

महिनाको अन्तिम दिन कुन हो जसले सेप्टेम्बर १४ २००१ पछाडि ६ महिनाहरू पर्दछन् ।

=EOMONTH(DATE(2001;9;14);6) कर्मिक सङख्या ३७३४६ फर्काउँदछ। २००२-०३-२१ जस्तै date ढाचाबद्द हुन्छl

=EOMONTH("2001-09-14";6) works as well. If the date is given as string, it has to be in ISO format.

Please support us!