EOMONTH

एउटा महिनाको अन्तिम दिनको मिति फर्काउँदछ जुन सुरु मिति बाट महिनाहरू टाढा पर्दछ।

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


वाक्य संरचना

EOMONTH (सुरु मिति; महिनाहरू)

सुरु मिति: यो बिन्दुको अगाडि गणना भएको हुन्छ ।

महिनाहरू: अगाडि (ऋणात्मक) वा पछाडि (धनात्मक)को महिनाहरूको सुरु मिति सङ्ख्या ।

उदाहरणहरू

महिनाको अन्तिम दिन कुन हो जसले सेप्टेम्बर १४ २००१ पछाडि ६ महिनाहरू पर्दछन् ।

=EOMONTH(DATE(2001;9;14);6) कर्मिक सङख्या ३७३४६ फर्काउँदछ। २००२-०३-२१ जस्तै date ढाचाबद्द हुन्छl

=EOMONTH("2001-09-14";6) works as well. If you specify the date directly, we recommend using the standard ISO 8601 format because this should be independent of your selected locale settings.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!