Cell Styles

यो आदेश पहुँच गर्न...


आयोजक

चयन गरिएको शैलीका लागि विकल्प सेट गर्दछ ।

तपाईँले लागू गर्न चाहेको ढाँचा र फन्ट निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

पङ्क्तिबद्धता

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.

एसियाली टाइपोग्राफी

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

किनाराहरू

राइटर वा Calc मा चयन गरिएका वस्तुहरूका लागि किनारा विकल्प सेट गर्दछ ।

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

कक्ष सुरक्षण

चयन गरिएका कक्षहरूको लगि सुरक्षण विकल्प परिभाषित गर्दछ ।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!