त्रुटि सावधानी

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

त्रुटि संदेश सहित म्याक्रो पानि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ । नमूना म्याक्रो यो पृष्ठको अन्त्यमा उपलब्ध हुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


जब अवैध मानहरू प्रविष्टि गरिन्छ त्रटि संदेशहरू देखाउँदछ ।

जब कक्षमा अवैध डेटा प्रविष्टि गरिन्छ जसमा सामग्रीहरू क्षेत्रमा प्रविष्टि गर्दा त्रुटि संदेश प्रदर्शन गर्दछ।यदि जाँच नगरेको खण्डमा अवैध प्रविष्टि रोक्न संदेश प्रर्दन गरिन्छ।

दुवै केसहरूमा , यदि तपाईँंले "Stop"चयन गरेको खण्डमा,अवैध प्रविष्टि मेटिन्छ र अघिल्लो मान कक्षमा फर्किन्छ । यदि तपाईँंले रद्ध गर्नुहोस् बटन क्लिक गरेर "Warning" र "Information" संवादहरू बन्द गरेको खण्डमा एउटै प्रयोग हुन्छ । यदि तपाईँंले संवादहरू ठीक छबटन सहित भन्द गरेको खण्डमा अवैध प्रविष्टि मेटिदैन ।

सामग्री

कार्य

कार्य चयन गर्नुहोस् जसमा तपाईँं कक्षमा अवैध डेटा प्रविष्टि गरेको बेला देखाउन चाहनुहुन्छ । The "Stop" कार्यले अवैध प्रविष्टि अस्वीकृत गर्दछ । संवाद प्रदर्शन गर्दछ जसमा तपाईँं ठीक छक्लिक गरेर बन्द गर्न सक्नुहुन्छ । "Warning" र "Information" कार्यहरूले संवाद प्रदर्शन गर्दछन् जसलाई ठीक छ वा रद्ध गर्नुहोस्क्लिक गरेर बन्द गर्न सकिन्छ । अवैध प्रविष्टि मात्र अस्वीकृत हुन्छ जब तपाईँं रद्ध गर्नुहोस्क्लिक गर्नुहुन्छ ।

ब्राउज गर्नुहोस्

ले म्याक्रोसंवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँं म्याक्रो चयन गर्न सक्नुहुन्छ जसमा कक्षमा अवैध प्रविष्टि गरिएका डेटा कार्यान्वयन गर्दछ । म्याक्रो त्रुटि संदेश प्रदर्शन गरिसके पाछि कार्यान्वयन गरिन्छ ।

शीर्षक

म्याक्रो वा त्रुटि सन्देशको शीर्षक प्रविष्टि गर्नहोस् जसमा तपाईँं कक्षमा प्रविष्टि गरिएका अवैध डेटा प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ ।

त्रुटि संदेश

कक्षमा अवैध मिति प्रविष्टि गरेको बेला सन्देश प्रविष्ट गर्नुहोस्छ जसमा तपाईँ प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ ।

Sample macro:

Below is a sample function that can be called when an error occurs. Note that the macro takes in two parameters that are passed on by LibreOffice when the function is called:

The function must return a Boolean value. If it returns True, the entered value is kept. If the function returns False, the entered value is erased and the previous value is restored.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in cell: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Accept anyway?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Error message")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!