आगत मद्दत

सन्देश प्रविष्ट गर्नुहोस् जसलाई पानामा कक्ष वा कक्ष दायरा चयन गरेको बेला प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Validity - Input Help tab.


कक्ष चयन गरेको बेला आगत मद्दत देखाउँदछ ।

सन्देश प्रदर्शन गर्दछ जसलाई तपाईँं पानामा कक्ष वा कक्ष दायरा चयन गरेको बेला सामग्रीहरू बाकसमा प्रविष्टि गर्नुहुन्छ ।

चेतावनी प्रतिमा

यदि यो संवादको सामग्रीहरूबाकसमा पाठ प्रविष्टि गरेको खण्डमा र त्यसपछि यो जाँच बाकस चयन गरेर खाली गरेको अवस्थामा पाठ नष्ट हुनेछ ।


सामग्री

शीर्षक

शीर्षक प्रविष्ट गर्नुहोस् जसलाई तपाईँं कक्ष वा कक्ष दायरा चयन गरेको बेला प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ ।

आगत मद्दत

संदेश प्रविष्ट गर्नुहोस् जसलाई तपाईँं कक्ष वा कक्ष दायराहरू चयन गरेको बेला प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ ।

Please support us!