मापदण्ड

चयन गरिएका कक्ष(हरू)का लागि वैधानिकता युक्त नियमहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


उदाहरणका लागि , तपाईँं दायरा परिभाषा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै : "Numbers between 1 and 10" वा "Texts that are no more than 20 characters" ।

अनुमति दिनुहोस्

चयन गरिएका कक्ष(हरू)का लागि वैधानिकता युक्त विकल्प क्लिक गर्नुहोस् ।

दिएका सर्तहरू उपलब्ध छन:

अवस्था

प्रभाव

सबै मानहरू

सीमा हुँदैन ।

Whole numbers

होल सङ्ख्याहरू मात्र सर्तमा अनुरूप हुन्छन् ।

दशमलव

सबै सङ्ख्याहरू सर्तमा अनुरूप हुन्छन ।

मिति

सबै सङ्ख्याहरू अवस्थामा मिल्दोजुल्दो छ । प्रविष्टि गरिएको मानहरू पछिल्लो समयमा संवाद आह्वान गरिएको आधारमा ढाँचाबद्ध गरिएका छन् ।

समय

सबै सङ्ख्याहरू अवस्थामा मिल्दोजुल्दो छ । प्रविष्टि गरिएको मानहरू पछिल्लो समयमा संवाद आह्वान गरिएको आधारमा ढाँचाबद्ध गरिएका छन् ।

कक्ष दायरा

एउटा कक्ष दायतामा दिइएको मानहरूलाई मात्र अनुमति दिनुहोस्. कक्ष दायरा छुट्टै पनि निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ, वा एउटा नामांकित डाटाबेस दायराको रूपमा, वा एउटा नामांकित दायराको रूपमा. दायराले कक्षहरूको एउटा स्तम्भ वा एउटा पङ्क्ति समाविष्ट गर्न सक्दछ. यदि तपाईँंले स्तम्भहरू र पङ्क्तिहरूको एउटा दायरा निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ भने, पहिलो स्तम्भ मात्र प्रयोग गरिन्छ.

सूची

सूचीमा निर्दिष्ट मानहरू वा स्ट्रिङहरूलाई मात्र अनुमाति दिन्छ । स्ट्रिङ र मानहरू मिश्रित हुन पानि सक्दछन् ।सङ्ख्याहरू तिनीहरूको मान मूल्यांकन गरिन्छ त्यसकारण यदि सूचीमा सङ्ख्या १ प्रविष्टि गरेको खण्डमा प्रविष्टि १००% पानि वैध हुन्छ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

Only up to 255 characters are saved, when using Excel format.


पाठ लम्बाइ

सर्तमा अनुरूप गर्ने लम्बाइ जुन हो प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

Custom

Only allow values that result in the formula entered in the Formula box to return TRUE, when the formula is calculated with the entered value. The formula can be any expression that evaluates to a boolean value of TRUE or FALSE, or returns a numerical value, where a nonzero value is interpreted as TRUE and 0 is interpreted as FALSE.

Formulas can use relative referencing. For example, if cells A1:A4 were selected, the cursor is in cell A1 and ISODD(A1) is entered into the Formula box, then only odd numbers could be entered into cells A1 through A4.


कक्षहरू खाली गर्न अनुमति दिनुहोस् ।

In conjunction with Tools - Detective - Mark invalid Data, this defines that blank cells are shown as invalid data (disabled) or not (enabled).

चयन सूची देखाउनुहोस्

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing .

प्रविष्टिहरू बददो क्रममा क्रमबद्ध गर्नुहोस्

घट्दो क्रममा चयन सूची क्रमबद्ध गर्नुहोस् र सूचीबाट नक्कलहरू फिल्टर गर्नहोस् । यदि जाँच नगरेको खण्डमा डेटा स्रोतबाट क्रम लिइन्छ ।

स्रोत

कक्ष दायरा प्रविष्ट गर्नुहोस् जसले वैध मानहरू वा कक्षहरू समाहित गर्दछ ।

प्रविष्टिहरू

प्रविष्टिहरू प्रविष्टि गराउनुहोस् जसमा मानहरू वा पाठ स्ट्रिङहरू वैध हुनेछ ।

डेटा

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

मान

Enter the value for the data validation option that you selected in the Allow box.

न्यूनतम

ले अनुमति दिनुहोस् बाकसमा डेटा वैधानिकता विकल्पका लागि न्यूनतम मान प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

अधिकतम

ले अनुमति दिनुहोस् बाकसमा डेटा वैधानिकता विकल्पका लागि अधिकतम मान प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!