दायरा ताजा गर्नुहोस्

Updates a data range that was inserted from an external database. The data in the sheet is updated to match the data in the external database.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Refresh Range.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!