विवरण लुकाउनुहोस्

समूहबद्ध गरिएका पङ्क्ति र स्तम्भको विस्तृत लुकाउँदछ जसमा कर्सर समाहित हुन्छ । सबै समूहबद्ध पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरू लुकाउनलाई रूपरेखा तालिका चयन गर्नुहोस् र यो आदेश रोज्नुहोस् ।

To show all hidden groups, select the outlined table, and then choose Data - Group and Outline – Show Details.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Group and Outline - Hide Details.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!